Premi Barbara H Weil

PREMI BARBARA H. WEIL
Per a artistes de les Illes Balears

Studio Weil va ser creat originalment per albergar el treball de Barbara Weil i ara, arran de la seva mort i seguint els seus darrers desitjos, es convertirà en un centre on altres artistes puguin compartir el seu llegat. Per això es va crear la iniciativa Weil Art Exchange, una organització sense ànim de lucre que, amb la col·laboració de l’Associació Cultural Barbara Weil, té la missió de legitimar i donar a conèixer artistes femenines de les Illes Balears. Per això el 2023 es convoca la tercera edició del Premi Barbara H. Weil.

L’objectiu del Premi Barbara H. Weil per artistes de les Illes Balears és donar visibilitat a artistes emergents, reivindicant les noves propostes de artistes en contacte amb les Balears, per tal de divulgar, promoure i fomentar la qualitat artística contemporània a les Illes Balears.

PREMI BARBARA H. WEIL 2023.
ART PER AL CANVI

Enhorabona als Finalistes 2023!

Erola Arcalis
Mar Guerrero
Xim Llompart
Trevor Lloyd-Morgan
Florence de L’Olivier
Jazmin Luna
Magdalena Puigserver

 

Enhorabona Mar Guerrero premi de jurat 2023

Enhorabona Jazmin Luna premi de públic 2023

PROJECTE SUBVENCIONAT PEL CONSELL DE MALLORCA

 

NEWS FLASH! Publicat Recentment

PREMI BARBARA H. WEIL  CATÀLEG D’ART 2021-2022

CRÈDITS
Direcció: Charles Weinstein, James B. Weinstein, Magda Lenski
Coordinació: Bartomeu Tomàs (NAT Projectes)
Text: Charles Weinstein, James Weinstein, Magda Lenski, Helena
Juncosa, Elena Ruiz
Disseny gràfic: Marijo Ribas
Fotografies: Simona Aru, Lua Oliver, Pep Bestard
Traduccions: Aina Conde
Impressió: Amadip Esment

DESCRIPCIÓ
Aquest catàleg recull les obres seleccionades en les edicions de 2021 i 2022 del PREMI BARBARA H. WEIL, convocat per l’Associació Cultural Barbara Weil.

Entre ambdues convocatòries, vint-i-quatre dones exposaren la seva obra artística a Studio Weil i dues dones en foren les comissàries de les mostres. De les vint-i-quatre artistes seleccionades, dues artistes de Mallorca, Alba Suau i Isabel Servera, com a guanyadores absolutes del Premi Barbara Weil han gaudit de la beca de residència artística a Nova York.

El catàleg inclou els texts de les comissàries de les dues edicions, Elena Ruiz i Helena Juncosa, així com els membres del jurat del premi.

PROJECTE SUBVENCIONAT PEL CONSELL DE MALLORCA

 

 

 

BASES

Per tal de fomentar la creativitat i apropar a tot el públic l’art, l’Associació Cultural Barbara H. Weil (ACBW) organitza i convoca el PREMI BARBARA H. WEIL 2023. ART PER AL CANVI que es regirà d’acord amb les bases següents :

Adreçat a:

1. El PREMI BARBARA H. WEIL 2023. ART PER AL CANVI està dirigit a artistes visuals majors de 18 anys, a data de tancament de la convocatòria, vinculats a les Illes Balears (nascuts, residents o amb qualsevol altre vincle que haurà de ser acreditat a la candidatura).

Condicions de participació:

2. El PREMI BARBARA H. WEIL 2023. ART PER AL CANVI està obert a propostes artístiques visuals, de qualsevol format, que tinguin com a tema l’escalfament global, el canvi climàtic i els seus efectes.

3. La tècnica artística a utilitzar seran de lliure elecció. No es podrà fer al·lusió a cap marca comercial i de cap manera el contingut de l’obra no podrà ser ofensiu, en el sentit més ampli. De fet, l’organització es reserva el dret a no admetre les candidatures que, segons el seu criteri, no compleixin les condicions tècniques, artístiques i/o legals exigides pel certamen, o que continguin referències o al·lusions que atemptin contra els principis següents: dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que puguin resultar vulnerats.

4. Per participar-hi, cada autor o autora haurà de presentar:

a. Dossier artístic que podran ser obres independents o formar part duna mateixa sèrie. Les obres no podran tindre més de dos anys d’antiguitat. S’indicaran les mesures reals de les obres que presenta (alt x ample) i s’inclourà una breu descripció de les obres que presenta. Màxim 1.200 caràcters.
b. Currículum vitae indicant la trajectòria professional de l’artista o de l’artista, acompanyat d’una o diverses fotografies.
c. DNI, passaport o targeta de residència en format PDF.
d. Dossier amb treballs dels darrers cinc anys en format PDF (opcional).

5. No podran participar a la present edició les artistes que hagin estat guardonades amb el PREMI BARBARA H. WEIL en anteriors edicions.

Mecànica de participació:

6. La participació al PREMI BARBARA H. WEIL 2023. ART PER AL CANVI es durà a terme exclusivament a través d’internet. Les persones que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure remetent la seva candidatura, com a màxim en dos PDF, de no més de 15 MB cadascun, a través del correu electrònic a: info@weilartexchange.org

Els arxius en pdf s’han de guardar d’aquesta manera:
“BHW 2023 NOM I LLINATGES DEL / LA ARTISTA”

7. El termini de participació del PREMI BARBARA H. WEIL 2023. ART PER AL CANVI comença el 15 d’abril del 2023 (Dia Mundial de l’Art) i finalitza el 12 de juny del 2023 (Dia Mundial del Medi Ambient). No s’acceptarà cap enviament fora d’aquest termini. L’ACBW es reserva el dret de canviar o ampliar aquests terminis si així ho estima oportú.

Artistes seleccionats i premiats

8. De les candidatures que es presentin i reuneixin els requisits establerts se seleccionaran entre quatre i sis artistes, l’obra dels quals es presentarà en una exposició col·lectiva a Studio Weil, al Port d’Andratx.

9. S’estableixen dues categories de premis, que podran recaure a la mateixa obra:

Premi Barbara H. Weil 2023. Art per al canvi
Consisteix en una invitació per a una residència de deu dies a Nova York, que inclourà despeses de viatge, allotjament i una dieta diària. Allà tindrà l’oportunitat de reunir-se amb diversos galeristes i mostrar-los la seva obra, així com visitar els estudis de reconeguts artistes de renom que resideixen a la ciutat. L’objectiu d’aquest premi és que l’artista guanyador conegui la cultura artística de Nova York, un dels centres mundials d’art contemporani, i establir una relació amb la comunitat artística de la ciutat. Serà atorgat pel jurat.

Premi del públic
Consisteix en una exposició individual a Studio Weil a la primavera de 2024. Serà atorgat pel públic visitant a l’exposició.

Qualsevol premi es podrà declarar desert

Jurat

10. El jurat, integrat per artistes, galeristes i comissaris d’art, tindrà caràcter internacional. El jurat basarà el seu criteri en l’expedient general de l’artista, la qualitat artística i el compromís de l’obra amb la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes.

11. El dia 4 de juliol de 2023 es farà públic el dictamen del jurat, el qual triarà entre totes les candidatures entre quatre i sis artistes, l’obra dels quals integrarà l’exposició que es durà a terme a Studio Weil.

La llista d’artistes seleccionats per al premi es farà pública al web studioweil.com, a les xarxes socials de l’ACBW i es notificarà personalment a cadascuna.

12. Els noms dels/de les artistes guanyadors del PREMI BARBARA H. WEIL 2023. ART PER AL CANVI i del PREMI DEL PÚBLIC 2023 es donaran a conèixer a principis de setembre, a l’acte de celebració del 20è aniversari de la construcció de Studio Weil.

13. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Transport de les obres

14. El transport de les obres a Studio Weil i la recollida, finalitzada l’exposició, anirà a càrrec de cada artista.

15. L’ACBW no es responsabilitza de l’eventual deteriorament de les obres durant el transport o per motiu d’un embalatge inadequat.

Cessió de drets d’autor

16. Els autors i les autores pre-seleccionats autoritzen ACBW a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional destinada a difondre, reproduir, divulgar, comunicar i explotar públicament el PREMI BARBARA H. WEIL 2023. ART PER AL CANVI, per qualsevol sistema o suport, tot això sense cap mena de limitació temporal ni territorial i sense que doni lloc a cap mena de remuneració o contraprestació.